In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Huurder: de natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: Dakkofferverhuur.nl, hoofdlocatie: Van ’t Hoffstraat 7, 2665 JL te Bleiswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88037649.

Ophaallocatie in Woerden: Leidsestraatweg 14a, 3443 BV Woerden

Het gehuurde: De dakkoffer en/of dagdragers en/of sneeuwkettingen inclusief geleverde accessoires.

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het gehuurde of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel(s), spanbanden) of onderdelen daarvan en het niet tijdig retourneren van het gehuurde. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het gehuurde en de derving van huurinkomsten;

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur, verhuur en verkoop van dakkoffers, dakdragers en/of sneeuwkettingen inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

ARTIKEL 2 – Het aanbod
1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk, via de website, via e-mail, Whatsapp of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt de hoogte van de waarborgsom vermeldt.
3. Het aanbod vermeldt de mogelijkheden van hulp bij montage door verhuurder en het telefoonnummer en e-mailadres waarop verhuurder te bereiken is.
4. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling, de wijze van zekerheidstelling (waarborgsom) en aanbetaling.
6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden, al dan niet een verwijzing in het aanbod naar deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website www.dakkofferverhuur.nl/algemenevoorwaarden

ARTIKEL 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod via e-mail. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door zowel huurder als verhuurder. Verhuurder bevestigd per e-mail of de dakkoffer en/of dakdragers en/of sneeuwkettingen nog beschikbaar is/zijn in de door huurder aangegeven periode. Huurder bevestigd dat hij akkoord gaat met de prijsopgave en dient de huurder binnen 1 dag een aanbetaling te doen als verhuurder dit verzoekt. De aanbetaling is afhankelijk van de huurperiode en zal worden bepaald door verhuurder. Als de aanbetaling van huurder door verhuurder is ontvangen is de reservering definitief. Indien huurder niet binnen de gestelde termijn van 1 dag de aanbetaling heeft gedaan vervalt de prijsopgave en zal ook de tijdelijke reservering vervallen.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals is overeengekomen in het aanbod.
3. Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, een huurder te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom wordt vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2.  De overeengekomen huurprijs is inclusief hulp bij montage bij ophalen en hulp bij demontage bij retourneren op onze hoofdlocatie in Bleiswijk of op onze ophaallocatie in Woerden.
3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De huurder heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
4. Het derde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
5. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn. Behoudens het schoonmaken van de dakkoffer als huurder ervoor heeft gekozen zelf de dakkoffer schoon te maken voordat deze wordt geretourneerd bij verhuurder en verhuurder constateert dat de dakkoffer dusdanig vervuild is wordt er minimaal 10 euro en maximaal 25 euro schoonmaakkosten ingehouden van de betaalde waarborgsom.
6. Prijswijzigingen, tekst-, zet- en prijsfouten voorbehouden. Dakkofferverhuur.nl besteedt de grootst mogelijke zorg om weergave fouten te voorkomen. Alle getoonde prijzen op de website, drukwerk of andere mediums welke gelieerd zijn aan Dakkofferverhuur.nl zijn onder voorbehoud van prijsfouten. Alleen Dakkofferverhuur.nl heeft het recht van bepaling in toekenning van fouten zoals, maar niet beperkt tot; prijsfouten en productbenamingen etc. Indien Dakkofferverhuur.nl bepaald dat zich een fout heeft voorgedaan kan huurder hier onder geen enkele omstandigheden rechten aan ontleden.

ARTIKEL 5 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, op de locatie waar het gehuurde is opgehaald terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het gehuurde, op de afgesproken datum, in ontvangst te nemen. Tenzij tussen huurder en verhuurder een andere dag is afgesproken.
2. Het gehuurde mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht op een andere plaats dan waar deze ter beschikking is gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het gehuurde niet na afloop (van de eventueel verlengde) huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in het bezit is van verhuurder.
5. Indien huurder het gehuurde niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 2 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Huurder dient, indien huurder een verzekering heeft de extra dagen en verhoging op te geven aan deze verzekeraar.
6. Indien huurder het gehuurde eerder terugbrengt dan is overeengekomen, dan vindt er geen restitutie plaats.

ARTIKEL 6 Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Bij annulering tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling (indien er een aanbetaling is gedaan).
– Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de totale huursom minus een eventuele aanbetaling;
– Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 100% van de totale huursom minus een eventuele aanbetaling;

ARTIKEL 7 – Betaling
1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen 1 maand aanvangt of in de schoolvakanties van regio Midden vallen, kan aanbetaling tot maximaal 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode wordt een betaling van een waarborgsom verlangd. De waarborgsom staat vermeld op de website www.dakkofferverhuur.nl en ligt tussen de 100 en 350 euro per gehuurd item. Verhuurder kan afwijken van een gestelde waarborgsom. Huurder zal hiervan op de hoogte worden gebracht voordat de huur aanvangt.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog eventuele openstaande kosten zodra het gehuurde is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade aan het gehuurde. Indien er sprake is van schade aan het gehuurde, zal na verrekening van de schade, de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 1 maand.
3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden is huurder aansprakelijk en zal huurder de schade volledig op deze derden moeten verhalen. De huurder houdt de verhuurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom aan het begin van de huurperiode te geschieden, voor montage of ophalen van het gehuurde. Dit kan altijd contant of via een betaalverzoek. De waarborgsom dient altijd contant te worden afgerekend. De huurder dient overige verschuldigde bedragen te betalen vóór het verstrijken van een eventuele betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.


ARTIKEL 8 – Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het gehuurde om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde ter beschikking te stellen aan derden.
4. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te verhuren.
5. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het gehuurde, is het huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
6. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het gehuurde behorende zaken zoals sleutels, spanbanden e.d.

ARTIKEL 9 – Instructies voor de huurder
1.. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Dit houdt in dat er aan de binnenzijde geen zand e.d. mag zitten en de buitenzijde vrij is van vlekken en insectenaanslag e.d. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 10 euro en een maximum van 25 euro welke ingehouden kan worden van de borg. Tenzij huurder heeft aangegeven bij reservering dat Dakkofferverhuur.nl de dakkoffer mag schoonmaken, tegen een vergoeding van 10 euro.
3. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het gehuurde toegebracht of vermissing van het gehuurde is huurder verplicht hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij verhuurder.
4. De gehuurde artikelen zijn niet verzekert door verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle gebreken die ontstaan van en aan de gehuurde artikelen tijdens de huurperiode. Huurder dient bij schade zelf de persoonlijke WA-verzekering, reisverzekering of de autoverzekering aan te spreken in geval van schade. Soms is het mogelijk om een dakkoffer apart mee te verzekeren met de reisverzekering. Huurder dient de polisvoorwaarden van de reisverzekering te controleren of er dekking is. Huurder vrijwaart verhuurder van alle schade die niet gedekt wordt door de verzekering van de huurder.
5. Het is niet toegestaan zelf reparaties aan de dakkoffer te verrichten of te laten verrichten door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
6. Huurder dient de instructies van verhuurder op te volgen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder te verstrekken;
– het gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
– Bij diefstal en/of vermissing: melding te doen bij de politie ter plaatse (ook in het buitenland);
– Zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen bij een ongeval;
– Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
– Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het gehuurde ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
– Defect raken van het gehuurde;
– Vermissing van of anderszins verlies van de macht over het gehuurde, onderdelen en toebehoren daarvan;
– Beslaglegging op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

ARTIKEL 10 – Verplichtingen verhuurder

1. De verhuurder levert het gehuurde met de overeengekomen zaken en specificaties, schoon, goed onderhouden en voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2. Indien geen dakkoffer en/of dagdragers uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, kan op verzoek van huurder een upgrade plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen gehuurde zich reeds in de hoogste categorie bevindt.
3. Verhuurder kijkt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur de dakkoffer en/of dakdragers na op eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt. Bevindingen en/of gebreken worden aangegeven op de huurovereenkomst.
4. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het gehuurde bij locatie als bij inlevering van het gehuurde op een andere locatie.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming haar niet kan worden toegerekend door overmacht. In geval van overmacht heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden. Er is sprake van overmacht als verhuurder na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan zijn verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van verhuurder ligt. Hierbij valt te denken aan ziekte, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie, oorlog of rellen. Maar ook indien een vorige huurder de dakkoffer en/of dakdragers niet tijdig of in goede staat heeft geretourneerd. De dakkoffer kan in dit geval niet verhuurd worden. Verhuurder zal alles doen wat in zijn macht ligt om een vergelijkbare dakkoffer en/of dakdragers aan huurder aan te bieden. Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder aansprakelijk voor alle schade van en aan het gehuurde.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Indien het gehuurde met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht op een andere locatie van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de locatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het gehuurde heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het gehuurde bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
4. Schade ontstaan tijdens de huurperiode komen geheel voor rekening van huurder.
5. Schade ontstaan aan het voertuig van huurder, tijdens montage en demontage, komen generlei wijze voor rekening van verhuurder en komen geheel voor rekening van huurder.
6. De volgende bedragen zullen van de waarborgsom worden afgetrokken indien:
– Verlies van sleutel(s): 15 euro per sleutel
– Verlies van spanbanden: 8 euro per spanband
– Diepe voelbare krassen/deuken in de dakkoffer: 50 euro per diepe kras
– Schade aan of verlies van essentiële onderdelen van de dakkoffer en/of dakdragers en.of sneeuwkettingen: Kostprijs van de onderdelen en arbeidskosten voor de montage van de onderdelen.

Verlies van de gehele borg indien:
– Er scheur(en) en breuken in de dakkoffer en/of dagdragers zijn ontstaan. Deze kan/kunnen immers niet meer verhuurd worden.
– Niet retourneren van de dakkoffer. Tevens zal er aangifte gedaan worden bij de politie.

ARTIKEL 12 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
– Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt
– Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
– Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het gehuurde te doen stellen.
3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

ARTIKEL 13 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van een betalingsachterstand.
De privacyvoorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website www.dakkofferverhuur.nl/privacy-policy

ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.